Tillbaka till söka beslut

Ett landsting har inför ett sammanträde där två remisser från JO skulle behandlas publicerat remisserna och andra handlingar i ärendet på landstingets webbplats; fråga om landstinget genom publiceringen behandlat personuppgifter i strid med 5 a § PUL

Hälso- och sjukvård Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Personuppgiftslagen (1998:204) - PUL Integritet Publicering Sekretess
Tillbaka till söka beslut