Tillbaka till söka beslut

Fall som rör att ett politiskt parti nekats tillträde till gymnasieskola för att ”hålla bokbord”. Fråga bl.a. om skolledningarnas agerande stått i strid med objektivitetskravet i 1 kap. 9 § regeringsformen

Tillbaka till söka beslut