Tillbaka till söka beslut

Företrädare för en myndighet har sökt påverka en part att återta ett överklagande

Plan- och byggnadsväsendet Plan- och bygglagen (2010:900) - PBL Regeringsformen - RF Långsam handläggning Objektivitet, opartiskhet, saklighet

En kommunal tjänsteman har på olika sätt verkat för att en part skulle återkalla ett överklagande i ett ärende där kommunen hade intresse av utgången. Agerandet har ansetts stå i strid med 1 kap. 9 § regeringsformen, och tjänstemannen har kritiserats.

Tillbaka till söka beslut