Tillbaka till söka beslut

Företrädare för en myndighet har sökt påverka en part att återta ett överklagande

En kommunal tjänsteman har på olika sätt verkat för att en part skulle återkalla ett överklagande i ett ärende där kommunen hade intresse av utgången. Agerandet har ansetts stå i strid med 1 kap. 9 § regeringsformen, och tjänstemannen har kritiserats.

Tillbaka till söka beslut