Tillbaka till söka beslut

Försäkringskassan får allvarlig kritik för bl.a. utformningen av ett interimistiskt beslut om att hålla inne en sedan tidigare beslutad ersättning och för att den enskilde inte underrättades om beslutet

I oktober 2019 beviljades AA sjukpenning. Hon lämnade därefter
in ett nytt läkarintyg som ledde till att Försäkringskassan den 27 november 2019 beslutade att interimistiskt hålla inne den sedan tidigare beviljade ersättningen. AA fick inte kännedom om det beslutet förrän i slutet på december 2019 då hon själv kontaktade Försäkringskassan.

Av beslutet framgår att JO i flera avseenden är kritisk mot handläggningen av AA:s ärende. JO uttalar bl.a. att beslutet den 27 november 2019 inte uppfyller de krav på motivering som ställs i 32 § förvaltningslagen (2017:900), FL. JO är också kritisk mot att AA inte underrättades om beslutet på det sätt som föreskrivs 33 § FL. När det gäller handläggningstiden uttalar JO att det är av stor vikt att Försäkringskassan så snart som möjligt efter att ett interimistiskt beslut har fattats slutför utredningen och avgör ärendet slutligt. I AA:s ärende fattades inte det slutliga beslutet förrän efter drygt tre månader. Ärendet hade då vid flera tillfällen blivit liggande utan åtgärd och det är enligt JO tydligt att utredningen inte bedrevs med den skyndsamhet som en utredning av det här slaget kräver.

Av beslutet framgår vidare att JO samma dag fattade ytterligare ett beslut (dnr 513-2020) i en liknande fråga och att JO avser att fortsätta följa hur Försäkringskassan handlägger interimistiska beslut.

Tillbaka till söka beslut