Tillbaka till söka beslut

Försäkringskassan får allvarlig kritik för långsam handläggning i ett ärende om ersättning för kostnader för vård utomlands samt för att inte ha hanterat en begäran enligt 12 § förvaltningslagen

Enligt lagen om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (ersättningslagen) ska beslut om ersättning fattas så snart det är möjligt och senast 90 dagar från det att en fullständig ansökan har kommit in till Försäkringskassan. I beslutet konstateras att ersättningslagen inte innehåller några bestämmelser som avviker från förvaltningslagen i fråga om vad en ansökan från en enskild ska innehålla och att det inte heller framgår av förarbetena vad som avses med att ansökan ska vara fullständig. JO uttalar att det därför ligger närmast till hands att med en tillämpning av 19 och 20 §§ förvaltningslagen anse att ansökan är fullständig om den kan läggas till grund för en prövning i sak.

I AA:s ärende uppgick den totala handläggningstiden av en begäran om ersättning för
kostnader för vård utomlands till åtta och en halv månad. När handläggningen hade
pågått i knappt fem månader begärde AA med stöd av 12 § förvaltningslagen att
Försäkringskassan skulle avgöra ärendet (dröjsmålstalan). En sådan begäran får
emellertid inte göras förrän handläggningen har pågått i minst sex månader (spärrtid).
I beslutet uttalar JO bl.a. att en dröjsmålstalan som kommer in till myndigheten inom
spärrtiden som regel ska avvisas.

Tillbaka till söka beslut