Tillbaka till söka beslut

Försäkringskassan får kritik för att ha utfärdat interna anvisningar som står i strid med gällande lag

Försäkringskassan har i interna anvisningar, i form av ett s.k.
informationsmeddelande (IM), föreskrivit att myndigheten i vissa fall ska göra undantag från kravet på skriftlighet vid begäran om omprövning. Att en begäran om omprövning ska göras skriftligt följer av 113 kap. 7 § socialförsäkringsbalken. I beslutet uttalar JO att Försäkringskassan, oavsett i vilket syfte det görs, inte kan
bestämma att handläggningen ska genomföras på ett sätt som står i strid med gällande lag. Försäkringskassan får kritik för utformningen av informationsmeddelandet.

Tillbaka till söka beslut