Tillbaka till söka beslut

Försäkringskassan kritiseras bl.a. för sitt agerande i samband med att myndigheten av misstag beslutat om sjukpenning under utredningstiden, för att ett beslut fattats innan kommuniceringstiden löpt ut m.m.

Försäkringskassan hade i en kommuniceringsskrivelse av misstag
underrättat den enskilde om att sjukpenning skulle betalas ut t.o.m. beslutsdagen, dvs. under den tid som utredningen pågick. Någon utbetalning gjordes emellertid inte och efter några veckor beslutade myndigheten att inte bevilja sjukpenning under utredningstiden. Med hänsyn till bl.a. att det vid tiden för kommuniceringen inte fanns någon journalanteckning om att sjukpenning under utredningstiden inte skulle beviljas finner JO att underrättelsen i kommuniceringsskrivelsen får anses utgöra ett beslut i den frågan. Försäkringskassan har därför, trots att skrivningen hade tillkommit av misstag, varit skyldig att verkställa beslutet och betala ut den sjukpenning som beslutet avsåg. Om förutsättningarna för det hade varit uppfyllda hade Försäkringskassan
i stället kunnat ändra beslutet med stöd av reglerna om ändring av gynnande
beslut.

JO gör i beslutet vissa uttalanden om urvalet av det medicinska underlag som
Försäkringskassan lämnar över till den försäkringsmedicinska rådgivaren inför en
konsultation med honom eller henne. Vidare uttalar JO att det är Försäkringskassan som ytterst har ansvaret för att avstämningsmöten äger rum när det finns en rehabiliteringsplan och att det är särskilt angeläget att följa upp planen när det i tidigare sjukpenningärenden bedömts oskäligt att bedöma den enskildes arbetsförmåga mot normalt förekommande arbete.

Beslutet behandlar också frågan om hur en ansökan om hel sjukpenning ska hanteras när Försäkringskassan redan har avslagit en ansökan om halv sjukpenning för samma sjukdom och för samma tidsperiod. JO uttalar att det i en sådan situation närmast är de allmänna förvaltningsdomstolarnas uppgift att klargöra om ansökan kan prövas på nytt eller om den ska avvisas, men att det måste vara tydligt vilken bedömning myndigheten har gjort och att ärendet som ansökan om hel ersättning gett upphov till måste avslutas med ett beslut.

Tillbaka till söka beslut