Tillbaka till söka beslut

Fråga om det förelåg tillräckligt underlag för ett beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU

Socialtjänst och LSS Vård av unga, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om - LVU paragraf 6 Omhändertagande
Tillbaka till söka beslut