Tillbaka till söka beslut

Fråga om en länsstyrelses hantering av överväganden som rör misstanke om brott

Sedan JO fått kännedom om att Länsstyrelsen i Västra Götalands län inte hade gjort en åtalsanmälan i ett ärende efter en djurskyddskontroll trots att flera brister uppmärksammats beslutade hon att granska saken i ett initiativärende.

Enligt länsstyrelsen hade myndigheten följt sin rutin och övervägt om en åtalsanmälan skulle göras, utan att dokumentera övervägandena.

JO uttalar att det som kommit fram inte ger tillräckligt stöd för någon kritik men påtalar att det i tveksamma eller komplicerade fall kan vara lämpligt att dokumentera de överväganden som ligger bakom ett ställningstagande att inte göra en åtalsanmälan. Det kan enligt JO finnas skäl för länsstyrelsen att se över sina rutiner i detta avseende.

Tillbaka till söka beslut