Tillbaka till söka beslut

Fråga om en ordförande i en socialnämnd med stöd av delegation kan fatta beslut angående omprövning enligt 13 § tredje stycket LVU av vård som ges med stöd av 3 § LVU

Socialtjänst och LSS Kommunallagen (1991:900) kapitel 6 paragraf 36 Vård av unga, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om - LVU paragraf 13 Delegation/ ansvarsfördelning
Tillbaka till söka beslut