Tillbaka till söka beslut

Fråga om en part efter återförvisning på nytt kan göra en begäran enligt 12 § förvaltningslagen

Genom den nu gällande förvaltningslagen infördes ett nytt rättsmedel i 12 §, vilket innebär att en enskild part som har inlett ett ärende under vissa förhållanden har rätt att begära att myndigheten ska avgöra ärendet. En sådan begäran får göras vid ett tillfälle under ärendets handläggning.

JO kommer i beslutet fram till att rättsmedlets begränsning till ett tillfälle under ärendets handläggning ska räknas från det att ärendet inletts i första instans till dess att den myndigheten har fattat ett slutligt beslut i ärendet, eventuellt efter återförvisning. En enskild part har därmed inte rätt att göra en ny begäran enligt 12 § efter att ärendet återförvisats, och en myndighet som får in en sådan framställan bör avvisa den snarast.

I beslutet behandlas ett klagomål där anmälaren framställt en ny begäran om beslut enligt 12 § i ett tillsynsärende efter att det återförvisats till första instans. JO kritiserar länsstyrelsen för att ha dröjt i sju veckor med att ta ställning till begäran, men med tanke på frågans komplexitet och att det saknats vägledande uttalanden kritiseras myndigheten inte för att på nytt ha tagit ställning till begäran i sak i stället för att avvisa den.

Tillbaka till söka beslut