Tillbaka till söka beslut

Fråga om vem som är behörig att fatta ett beslut om utskrivning från ett kommunalt hem för vård eller boende, ett s.k. HVB-hem

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 3 paragraf 14
Tillbaka till söka beslut