Tillbaka till söka beslut

Handläggningen av ett ärende avseende journalförstöring – fråga om Socialstyrelsen haft att pröva en ny framställan i samma sak oaktat det först avgjorda ärendet var föremål för överprövning i domstol

Hälso- och sjukvård Förvaltningslagen (1986:223) paragraf 27 Omprövning
Tillbaka till söka beslut