Tillbaka till söka beslut

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i Stockholms kommun kritiseras för flera brister i ett ärende där nämnden under lång tid låtit en flicka bo i ett annat hem än det egna

I juni 2021 inledde socialtjänsten en utredning om barnet AA, född 2006. Kort därefter kom vårdnadshavarna och BB överens om att AA skulle bo hemma hos BB över sommaren. BB och AA kände varandra eftersom AA var vän med BB:s barn.

JO är inledningsvis kritisk mot att nämnden verkar ha haft uppfattningen att överenskommelsen om att AA skulle bo hos BB var en s.k. privatplacering. JO påpekar att en sådan placering förutsätter att barnet inte har ett vårdbehov, vilket AA emellertid hade. Det fanns därför inte förutsättningar för en sådan placering. JO anser att nämnden skyndsamt borde ha genomfört en familjehemsutredning och, utifrån vad utredningen visade, ha fattat beslut om var AA skulle vara placerad. I avvaktan på att den utredningen blev klar borde nämnden ha fattat ett tillfälligt beslut om placering hos BB.

AA kom att bo kvar hos BB även efter sommaren. BB efterfrågade vid flera tillfällen
nämndens planering av AA:s boendesituation och AA ville inte flytta hem. JO anser
att det ganska snart måste ha stått klart för nämnden att AA inte skulle komma att bo
hos BB endast för en kortare tid. Nämnden inledde trots det inte någon utredning om
hemförhållandena hos BB utan överlät frågan om hur AA:s boendesituation skulle
lösas på BB. och vårdnadshavarna. JO är kritisk till nämndens hantering av ärendet
och att AA kom att vistas hos BB under en förhållandevis lång tid utan att hemmets
lämplighet utreddes.

I januari 2022 beviljades AA en jourhemsplacering hos BB Placeringsbeslutet fattades
trots att BB ännu inte var godkänd som jourhem. JO är kritisk mot detta och påpekar
att det inte var fråga om en sådan akut situation som aktualiserar placering i ett
jourhem.

Avslutningsvis är JO kritisk till hur nämnden hanterade frågan om ersättning till BB.

Tillbaka till söka beslut