Tillbaka till söka beslut

I ett biståndsärende skall i förekommande fall dokumenteras hur det s.k. barnperspektivet har beaktats

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 1 paragraf 2 Dokumentation
Tillbaka till söka beslut