Tillbaka till söka beslut

Initiativ om platsbristen på Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem

Under juni och juli 2022 rapporterades det i medierna om platsbrist på Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem. Myndigheten konstaterade i ett pressmeddelande juni samma år att den inte kunde leva upp till kravet på att omedelbart anvisa plats utifrån barns och ungas behov och socialtjänstens efterfrågan. JO beslutade mot den bakgrunden att i ett särskilt initiativ granska vilka
konsekvenser som platsbristen på de särskilda ungdomshemmen får för barn och unga.

I beslutet uttalar sig JO om SiS lagstadgade skyldighet att omedelbart anvisa en plats på ett särskilt ungdomshem i akuta situationer. Det rör sig t.ex. om fall då en socialnämnd beslutat om ett omedelbart omhändertagande och bedömt att den unge ska få en plats i ett särskilt ungdomshem. Om den unge inte omedelbart anvisas plats och placeras i ett ungdomshem, och den allvarliga utvecklingen därmed inte bryts, finns det enligt JO en uppenbar risk för att den unge råkar mycket illa ut.

I granskningen har JO kommit fram till att platssituationen inom ungdomsvården har varit ansträngd sedan hösten 2021 och att SiS sedan dess haft betydande svårigheter att uppfylla sin skyldighet enligt lag att omedelbart placera barn och unga som befinner sig i en akut situation. Problemen verkar ha blivit mer eller mindre permanenta sedan sommaren 2022. De åtgärder som SiS har vidtagit för att komma till rätta med platsbristen har inte lett till att problemen lösts. Tvärtom visar SiS redovisning av kötiderna att utvecklingen har gått i fel riktning.

Sammantaget är JO mycket kritisk till att SiS inte lever upp till lagens krav och till att det har gått lång tid utan att myndigheten har kommit till rätta med de allvarliga problemen. SiS får därför allvarlig kritik av JO.

Tillbaka till söka beslut