Tillbaka till söka beslut

Initiativärende. Kritik mot Arbetsmiljöverket för att myndigheten utformat en annonskampanj i strid mot regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet.

Under hösten och vintern 2017 tog Arbetsmiljöverket fram en
annonskampanj där enskilda arbetsgivare beskrev hur de arbetade för att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Annonserna fanns tillgängliga på Arbetsmiljöverkets
hemsida och publicerades även i olika medier, bl.a. i form av helsidesannonser i Dagens Nyheter.

Med anledning av annonskampanjens utformning beslutade stf JO Lilian Wiklund den 21 december 2017 att i ett särskilt ärende utreda Arbetsmiljöverkets kampanj.

I beslutet konstateras att myndigheters information till allmänheten omfattas av regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet (objektivitetsprincipen). Detta
innebär att en informationskampanj från en myndighet inte får vinklas till myndighetens eller någon annans fördel. JO betonar vikten av att objektivitetsprincipen iakttas och tas på allvar. Det är nödvändigt eftersom principen har stor betydelse från rättssäkerhetssynpunkt och för att allmänheten ska ha förtroende för myndigheterna och deras verksamheter.

JO framhåller att annonskampanjen, objektivt sett, inte kan uppfattas på annat sätt än att Arbetsmiljöverket gör reklam för de arbetsgivare som nämns i annonserna. Detta
riskerar att leda till att allmänheten ifrågasätter myndighetens opartiskhet gentemot de arbetsgivare som deltagit i annonskampanjen, vilket i sig är ägnat att rubba den allmänna tilltron till myndigheten som helhet.

I beslutet konstateras att annonskampanjen utformats i strid mot regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet, och JO kritiserar Arbetsmiljöverket för detta.

Tillbaka till söka beslut