Tillbaka till söka beslut

Initiativärende. Kritik mot Statens institutionsstyrelses LVM-hem Hessleby för rutinmässig brevkontroll

Vid en inspektion av SiS LVM-hem Hessleby noterades att hemmet hade en rutin för posthanteringen som innebar att de intagna öppnade alla inkommande brev i närvaro av personal. Något beslut om granskning hade dock inte fattats i det enskilda fallet.

JO uttalar i beslutet att det inte är tillåtet med en generell granskning av försändelser som kommer in till en intagen. Ett beslut måste fattas i varje enskilt fall om förutsättningarna för detta är uppfyllda. LVM-hemmet kritiseras för den otillåtna brevkontrollen.

Tillbaka till söka beslut