Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot en gymnasieskola angående ett avstängningsärende. Ett av skolans rektor meddelat interimistiskt beslut om avstängning av en elev hade i strid med bestämmelsen i 6 kap. 24 § tredje stycket gymnasieförordningen (1992:394) tidsbegränsats.

Tillbaka till söka beslut