Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot en kommunal nämnd rörande ett uppdrag som stadsarkitekt. Bland annat fråga om uppdraget varit förenligt med föreskrifterna om överlämnande av förvaltningsuppgift

Plan- och byggnadsväsendet Kommunallagen (1991:900) Plan- och bygglagen (2010:900) - PBL Regeringsformen - RF Delegation/ ansvarsfördelning Överlämnande av myndighetsutövning
Tillbaka till söka beslut