Tillbaka till söka beslut

Initiativärende mot Överförmyndaren i Norrtälje kommun om handläggningen av ärenden om god man enligt 11 kap. 2 § föräldrabalken m.m.

Överförmyndarväsendet Föräldrabalken - FB Avsaknad av lagstöd Dokumentation God man/förvaltare
Tillbaka till söka beslut