Tillbaka till söka beslut

Initiativärende om Polismyndighetens förmansprövningar vid omhändertagande för berusning

Om en polis har omhändertagit en person för berusning ska det
ansvariga befälet på polisstationen pröva om omhändertagandet ska bestå, s.k. förmansprövning. Förmannen ska också löpande ompröva omhändertagandet. Prövningen fyller en viktig rättssäkerhetsfunktion. JO har i ett initiativärende granskat
förmansprövningar vid Polismyndigheten.

Polismyndigheten har på JO:s begäran gått igenom alla omhändertaganden för berusning som gjorts under ett års tid vid 21 lokalpolisområden och redovisat i vilken utsträckning omhändertagandena hävts vid förmansprövningen. Polismyndigheten har också gått igenom och redovisat hur förmansprövningar och löpande omprövningar dokumenterats under en enskild månad. Utredningen har inte avsett ärenden där omhändertagandet hävts på grund av att den omhändertagne överlämnats till vård eller någon annan som kunnat ta hand om honom eller henne, exempelvis en närstående.

Genomgången visar att det är ytterst sällsynt att beslut om omhändertagande ändras vid förmansprövningen. I endast ett mycket litet antal av de granskade ärendena, mindre än 1 procent, hade omhändertagandet hävts vid förmansprövningen.
Resultatet kan enligt JO inte tolkas på något annat sätt än att förmannen många gånger inte gör någon egentlig prövning av omhändertagandet.

Omfattande dokumentationsbrister har också kommit fram vid genomgången. I endast 1 procent av de granskade ärendena hade förmansprövningarna respektive de löpande omprövningarna dokumenterats.

JO är mycket kritisk till de brister som kommit fram när det gäller Polismyndighetens hantering av förmansprövningar och löpande omprövningar. Bristerna är särskilt allvarliga eftersom de avser en så ingripande åtgärd som ett frihetsberövande och med hänsyn till förmansprövningens funktion som en garanti för den omhändertagnes rättssäkerhet.

Tillbaka till söka beslut