Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Arbetsförmedlingen som bl.a. brustit i sin kommunicerings- och motiveringsskyldighet i ett ärende om återkallelse av en anvisning till en arbetsmarknadsutbildning

Arbetsförmedlingen skickade en skrivelse till AA som innehöll dels ett svar på ett klagomål som han hade fört fram, dels ett beslut om återkallelse av hans anvisning till en arbetsmarknadsutbildning.

Beslutet om återkallelse fattades utan att AA dessförinnan fått del av handlingar som låg till grund för beslutet och getts möjlighet att yttra sig över dem. Det har inte kommit fram några omständigheter som inneburit att kommunicering kunde underlåtas. Arbetsförmedlingen kritiseras för sin underlåtenhet i detta avseende.

Vidare konstaterar JO att det inte tydligt framgår att den skrivelse som skickades till AA innehåller ett beslut. Det anges inte heller vilken bestämmelse som beslutet grundades på. Skrivelsen med beslutet är bl.a. mot den bakgrunden svårbegriplig, och de grundläggande kraven på beslutsmotivering har inte uppfyllts. Arbetsförmedlingen kritiseras för detta. Myndigheten kritiseras också för att man inte underrättade AA om hur han skulle göra om han var missnöjd med beslutet och ville få det överprövat.

Utredningen visar att Arbetsförmedlingen i sin handläggning av ärendet om återkallelse av AA:s anvisning brustit såväl i sin kommuniceringsskyldighet som i sin motiverings- och underrättelseskyldighet. Ärendet belyser vikten av att Arbetsförmedlingen ser till att förvaltningsrättsliga regler och principer får genomslag i verksamheten. JO ser positivt på det fokus som frågorna har fått inom myndigheten och framhåller att det arbete som pågår med att stärka arbetsförmedlarnas kunskaper om förvaltningsrättslig handläggning är angeläget.

Tillbaka till söka beslut