Tillbaka till söka beslut

Kritik mot att ett beslag ägt rum hos en advokat samt uttalanden om ett beslut att inleda förundersökning för skyddande av brottsling

I en anmälan uppgavs att en advokat, som var förordnad som offentlig försvarare för en häktad person, hade förmåtts att mot sin vilja överlämna sin klients mobiltelefon till polis varefter en åklagare beslutade att ta telefonen i beslag. Av utredningen framgick att en förundersökning rörande skyddande av brottsling hade inletts mot advokaten efter beslaget. Jag beslutade att inleda förundersökning om tjänstefel. Sedan ett flertal förhör hållits lades förundersökningen ned eftersom jag inte kunde styrka att åklagarens beslagsbeslut föregicks av en tvångsåtgärd och då det inte heller var möjligt att till fullo klarlägga omständigheterna i samband med att förundersökning inleddes mot advokaten. Jag är emellertid mycket kritisk mot åklagaren för att hon agerade på ett sådant sätt att advokaten uppfattade sig vara utsatt för en tvångsåtgärd. Vidare riktar jag allvarlig kritik mot en annan åklagares bristfälliga dokumentation i ärendet om skyddande av brottsling.

Tillbaka till söka beslut