Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Bildningsstyrelsen i Avesta kommun för bl.a. bristfällig information till en vårdnadshavare. Även fråga om en elev kunde remitteras till en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning utan vårdnadshavarens samtycke

Ett barn i nedre tonåren bodde tillsammans med sin mamma. Föräldrarna hade gemensam vårdnad om barnet. Barnet skrevs in som elev vid en skola utan att kommunen tog reda på faderns inställning till skolplaceringen. Han
erbjöds inte heller att delta i utvecklingssamtal. Under skoltiden hade eleven kontakt med en skolkurator, och skolhälsovården remitterade eleven till en barn- och
ungdomspsykiatrisk mottagning. Fadern fick inte information om det.

I beslutet behandlar JO bl.a. reglerna om beslutanderätten och rätten till information i frågor som rör ett barn. Vidare uttalar sig JO om kommunens skyldighet att ta reda på
respektive vårdnadshavares inställning till inskrivning i en viss skola, skolans ansvar att informera vårdnadshavarna om elevens skolsituation och skyldigheten att erbjuda
vårdnadshavarna utvecklingssamtal.

Myndigheten får kritik för att den inte tog reda på faderns inställning till att eleven skrevs in i skolan och för att fadern inte erbjöds att delta i utvecklingssamtal. I övrigt föranleder det som har kommit fram i ärendet ingen kritik från JO:s sida.

Tillbaka till söka beslut