Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Byggnadsnämnden i Munkedals kommun för handläggningen av ett ärende om förhandsbesked enligt plan- och bygglagen m.m.

I beslutet kritiseras byggnadsnämnden för att den inte lämnat information enligt 9 kap. 27 § plan- och bygglagen om att handläggningstiden av ett ärende om förhandsbesked hade förlängts. Nämnden får också kritik för att ha gett sökanden besked om att överklagandetiden förlängdes trots att ett sådant beslut inte är möjligt att fatta och för att även på annat sätt ha gett sökanden uppfattningen att han fått anstånd med att överklaga. Utöver detta innehåller beslutet uttalanden om hur byggnadsnämnderna bör tillämpa reglerna om mottagningsbevis i 9 kap. 27 § plan- och bygglagen.

Tillbaka till söka beslut