Tillbaka till söka beslut

Kritik mot dåvarande kommunstyrelseordföranden i Hässleholms kommun för att han till en enskild förmedlat uppfattningen att denne borde återkalla ett överklagande av ett kommunalt beslut

En enskild överklagade ett kommunalt beslut om att köpa en fastighet och yrkade att köpet skulle hävas. Som en följd av överklagandet och
handläggningstiden i domstol riskerade köpet att inte kunna fullföljas. Den dåvarande ordföranden i kommunstyrelsen kontaktade den enskilde för ett möte. Den enskilde har uppgett att ordföranden uppmanade honom att återkalla överklagandet. Ordföranden har förnekat det och angett att syftet med mötet endast var att lämna
viss information om köpet som han fått från säljaren.

Utredningen ger enligt JO inget entydigt svar på vad som sades vid mötet. Så mycket står dock klart att ordföranden informerade den enskilde om att säljaren inte avsåg att gå vidare med försäljningen om inte fullmäktiges beslut fick laga kraft senast vid en viss tidpunkt. Det är även klarlagt att den enskilde fick uppfattningen att ordföranden
sökte förmå honom att återkalla överklagandet.

Mot bakgrund av att den enskilde överklagat beslutet och yrkat att köpet skulle upphävas har JO svårt att förstå varför ordföranden ville förmedla informationen från säljaren vid mötet, om syftet inte var att den enskilde skulle förmås att återkalla överklagandet. Under alla förhållanden var risken för att ordförandens agerande kunde uppfattas på det sättet uppenbar.

JO anser att ordföranden har agerat i strid med kravet på saklighet och opartiskhet i regeringsformen och kritiserar honom för det.

Tillbaka till söka beslut