Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en åklagare för brister i en förundersökning och för utformningen av ett beslut om att lägga ned ett åtal

En automatisk trafiksäkerhetskontroll genomfördes. Ett fordon som framförts i för hög hastighet var en leasingbil med ett aktiebolag som ger ut tidningen Kristianstadsbladet som leasingtagare. Efter en jämförelse mellan passbilder på bolagets styrelseledamöter och bilden från fartkameran, delgavs en styrelseledamot misstanke om brott. Den misstänkte angav inte uttryckligen om han förnekade eller erkände brott, men hans skriftliga svar kunde knappast tolkas på annat sätt än att han förnekade brott. Något förhör hölls inte med den misstänkte. Det hade inte heller framkommit något som gav stöd för antagandet att han haft tillgång till det aktuella fordonet. Åklagaren ansåg likväl att underlaget var tillräckligt för att väcka åtal. En tid därefter trädde en vid Kristianstadsbladet anställd fotograf fram med bild och namn i tidningen och uppgav att det var han som hade fört fordonet. Åklagaren lade då ned åtalet med motiveringen att det inte längre förelåg tillräckliga skäl för åtalet mot den misstänkte. Jag är kritisk såväl mot att det inte vidtogs ytterligare utredningsåtgärder i förundersökningen innan beslut i åtalsfrågan fattades som mot att åklagaren inte i sitt nedläggningsbeslut angav att det framkommit att den tidigare misstänkte var oskyldig.

Tillbaka till söka beslut