Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en åklagare och åklagarkammarens ledning för att en förundersökning inte bedrevs tillräckligt skyndsamt

I en förundersökning lämnade Polismyndigheten över en samlad
utredningshandling till åklagaren i december 2019. Därefter vidtog åklagaren ingen åtgärd i ärendet förrän i september 2021 då majoriteten av brottsmisstankarna lades ned, flera av dem på grund av preskription. JO uttalar att en sådan handläggning givetvis inte är acceptabel.

Det har framgått att den ansvariga åklagaren fick möjlighet att avsätta tid för att gå igenom ärendet, men att hon inte använde sig av den tiden på grund av andra prioriterade uppgifter. Detta förmedlade hon dock inte uttryckligen till kammarledningen. I beslutet kritiserar JO åklagaren för hur hon hanterade ärendet.

Det är JO:s uppfattning att även kammarledningen har ett ansvar för att handläggningen av ärendet inte var acceptabel. Kammarledningen kunde inte nöja sig med att ge åklagaren möjlighet att avsätta tid för en genomgång av ärendet utan
borde också ha följt upp att detta fick avsett resultat. JO uttalar att ledningen långt tidigare än vad som skedde borde ha vidtagit effektiva åtgärder för att påskynda en grundlig genomgång av ärendet och att ställningstaganden gjordes i relevanta frågor.
En vice chefsåklagare kritiseras för att hon som närmast ansvarig chef inte gjorde det.

Enligt JO kan kammarchefen, som har det yttersta ansvaret för arbetsledning och fördelning av ärenden vid kammaren, inte undgå kritik för bristerna i fråga om ledning och styrning.

Tillbaka till söka beslut