Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en byggnadsnämnd för underlåtenhet att ingripa enligt 10 kap. 1 § plan- och bygglagen mot en kommun i dess egenskap av markägare

Plan- och byggnadsväsendet Plan- och bygglagen (2010:900) - PBL Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut