Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en kammarrätt för långsam handläggning av ett mål rörande disciplinansvar i vilket preskription inträdde under handläggningen m.m.

Förvaltningsdomstolar Förvaltningsprocesslagen (1971:291) Kammarrättsinstruktion, förordningen (1996:380) med Långsam handläggning Preskription
Tillbaka till söka beslut