Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en kriminalvårdare inom Kriminalvården, anstalten Johannesberg, för hennes agerande i anstaltens brottsofferslussverksamhet m.m.

Kriminalvårdens brottsofferslussar har vid flera tillfällen varit aktuella i ärenden hos JO och föranlett uttalanden från JO:s sida. Beslutet rör ett antal brister i brottsofferslussverksamheten i anstalten Johannesberg.

En intagen har inom ramen för brottsofferslussen hänvisats till att skriva under ett samtycke till utlämnande av uppgifter, trots att chefsJO tidigare uttalat att den blankett som användes av anstalten för att inhämta samtycke var utformad på ett alltför generellt och vidsträckt sätt. ChefsJO är även kritisk till att anstalten har tillämpat en ordning som inneburit att ansökningar om telefontillstånd till en kvinna per automatik har hanterats i brottsofferslussen, oavsett vilken relation den intagne har till kvinnan i fråga. ChefsJO uttalar dessutom kritik mot en kriminalvårdare för vissa åtgärder som denne har vidtagit i brottsofferslussen. Kriminalvårdaren har bl.a. fört samtal med en anhörig till en intagen, vilka närmast verkar ha haft en kurativ funktion.

ChefsJO uttalar att ärendet på ett tydligt sätt visar vikten av att medarbetare inom Kriminalvårdens brottsofferslussar är medvetna om skillnaden mellan Kriminalvårdens och andra myndigheters eller organisationers uppdrag. ChefsJO bedömer också att Kriminalvården bör se över och förtydliga myndighetens handbok om brottsofferslussarnas verksamhet.

Tillbaka till söka beslut