Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en rådman och en nämndeman vid Förvaltningsrätten i Falun för hanteringen av en fråga om jäv

Förvaltningsdomstolar Europakonventionen - Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Förvaltningsprocesslagen (1971:291) Rättegångsbalken - RB Jäv Objektivitet, opartiskhet, saklighet

En nämndeman var ledamot i en socialnämnd. Hon var därför jävig att handlägga ett mål där socialnämnden hade ansökt om vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Nämndemannen får i beslutet kritik för att hon inte upplyste rättens ordförande om att hon endast några veckor före förhandlingen i förvaltningsrätten hade deltagit i socialnämndens arbetsutskotts beslut gällande samma parter som de i målet vid domstolen. Rådmannen får kritik för att han tillät nämndemannen att delta i handläggningen av målet trots att hon var jävig.

Tillbaka till söka beslut