Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en tjänsteman i Strängnäs kommun som genom att lämna en felaktig uppgift åsidosatt reglerna om utlämnande av allmänna handlingar

En rapport som kommit in till Strängnäs kommun via e-post begärdes utlämnad. Den ansvarige tjänstemannen bedömde att rapporten inte var en allmän handling och uppgav att den inte kommit in. Tjänstemannen kritiseras för att han lämnade en direkt felaktig uppgift som omöjliggjorde en rättslig prövning av hans bedömning.
I beslutet behandlas även vissa frågor om diarieföring och gallring av e-post.

Tillbaka till söka beslut