Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Fiskeriverket för att beslut har fattats i ett ärende innan tidsfristen för yttrande har löpt ut

Jordbruk, djurskydd, miljö- och hälsoskydd Kommunicering
Tillbaka till söka beslut