Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Folkhälsomyndigheten för hanteringen av framställningar om att lämna ut handlingar under covid-19-pandemin

En journalist på TV4 framförde klagomål mot Folkhälsomyndigheten om i huvudsak myndighetens handläggning av journalisters framställningar om att få ta del av allmänna handlingar under pandemin.

ChefsJO uttalar att han har förståelse för att pandemin har krävt omfattande arbetsinsatser av Folkhälsomyndigheten inom dess sakområde samtidigt som antalet framställningar om allmänna handlingar har ökat markant i såväl antal som komplexitet till en för myndigheten historiskt hög nivå. Offentlighetsprincipen är emellertid central i den svenska rättsordningen och ett fundament i vår demokrati. Den innebär att bl.a. företrädare för medier har rätt till insyn i och tillgång till information om det allmännas verksamhet. Enligt chefsJO är det därför av stor vikt att en myndighet kan se till att principen får genomslag, inte minst under en så allvarlig samhällskris som pandemin har inneburit.

ChefsJO kritiserar Folkhälsomyndigheten för vissa brister i myndighetens handläggning av framställningar om allmänna handlingar. Han ser positivt på att myndigheten har vidtagit åtgärder för att dels kunna hantera det ökade antalet framställningar om allmänna handlingar, dels kunna fullgöra sin serviceskyldighet. Slutligen utgår han från att myndigheten vid behov även i fortsättningen skyndsamt vidtar nödvändiga åtgärder.

Tillbaka till söka beslut