Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Försvarsdepartementet som dröjt för länge med att lämna ut en e-postlogg och inte informerat sökanden om att e-postkontot skulle raderas

En företrädare för en tidskrift begärde att få ta del av e-postloggen för en anställd vid Försvarsdepartementet. Det dröjde drygt en vecka innan loggen lämnades ut. Vid den tidpunkten hade medarbetaren vid departementet avslutat sin anställning och e-postkontot raderats.

JO kritiserar Försvarsdepartementet för att utlämnandeframställningen inte hanterades med den skyndsamhet som krävs enligt tryckfrihetsförordningen. Vidare får departementet kritik för att sökanden inte informerades om att e-postkontot skulle raderas. JO menar att departementet, när loggen begärdes ut, hade anledning att räkna med att sökanden även kunde komma att efterfråga kopior av e-postmeddelanden. Enligt henne borde departementet därför redan vid den första kontakten ha upplyst om att kontot skulle raderas vid en viss tidpunkt och handlagt utlämnandet av loggen snabbare. Det hade sannolikt gett sökanden möjlighet att lämna in en begäran om utlämnande innan kontot raderades.

Försvarsdepartementet får slutligen kritik för att sökanden efter önskemål om ett skriftligt beslut med besvärshänvisning fick ett tjänstemannabesked i stället för ett överklagbart beslut.

Tillbaka till söka beslut