Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Göteborgs tingsrätt för att en målsägandes adress angetts i en brottmålsdom trots att uppgiften var sekretessbelagd

Allmänna domstolar Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Diarieföring Dom/domskäl Kommunicering Part Sekretess
Tillbaka till söka beslut