Tillbaka till söka beslut

Kritik mot IVO för långsam handläggning av framställningar om utlämnande av allmänna handlingar

Anmälaren har gjort två framställningar till IVO om att få ta del av allmänna handlingar. Det tog tio dagar respektive närmare fem veckor innan myndigheten lämnade ut handlingarna. ChefsJO kritiserar IVO för att inte ha handlagt framställningarna med den skyndsamhet som krävs enligt tryckfrihetsförordningen. Han ser dock positivt på de åtgärder som IVO har vidtagit för att förkorta sina handläggningstider i utlämnandeärenden och förutsätter att myndigheten kan leva upp till skyndsamhetskravet framöver.

Tillbaka till söka beslut