Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, anstalten Fosie, för underlåtelse att informera om att telefonsamtal avlyssnas av personal

Om det bedöms nödvändigt av säkerhetsskäl får Kriminalvården besluta att ett telefonsamtal mellan en intagen och en annan person ska avlyssnas (7 kap. 5 § fängelselagen). En förutsättning för att avlyssning ska få ske är att de som ska kommunicera med varandra i förväg informeras om kontrollen. I beslutet uttalar JO att det är av central betydelse att bestämmelsen i 7 kap. 5 § fängelselagen följs eftersom var och en är skyddad mot hemlig telefonavlyssning i grundlag. JO utvecklar vidare sin syn på hur sådan information bör lämnas och hur åtgärden bör dokumenteras. Anstalten Fosie kritiseras för att vid ett tillfälle ha avlyssnat ett samtal mellan anmälaren och en annan person utan att i förväg informera om kontrollen.

Tillbaka till söka beslut