Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, anstalten Mariefred, för bristande hantering av hemställningar från en intagen

En anstalt har brustit i hanteringen av intagnas hemställningar och bl.a. lämnat svar till intagna på en post-it-lapp utan underskrift.

I beslutet betonar JO vikten av att det i varje enskilt fall görs en noggrann bedömning av om en hemställan kan hanteras med stöd av Kriminalvårdens serviceskyldighet eller om det rör sig om ett formellt ärende. Vidare påminner JO om att Kriminalvården bör vara generös med att tillåta samtal mellan en intagen och en advokat som biträder den intagne i en rättslig angelägenhet och att ett sådant samtal kan vara av brådskande natur.

Tillbaka till söka beslut