Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, anstalten Mariefred, för brister i en redogörelse om misstänkt misskötsamhet och beslutsmotiveringen i ett avskildhetsbeslut

En anstalt placerade samtliga intagna på en avdelning i avskildhet för att utreda misstänkt misskötsamhet. JO tog del av utredningen och beslutet för en av dessa intagna och kritiserar nu anstalten för brister både i redogörelsen för den misstänkta misskötsamheten och i avskildhetsbeslutet.

I redogörelsen framgår t.ex. inte vilka närmare omständigheter som låg till grund för misstanken och inte heller någon individuell bedömning när det gäller den intagnes delaktighet. JO uttalar att det under sådana förhållanden typiskt sett är mycket svårt för en intagen att förstå vad som läggs honom eller henne till last, vilket begränsar möjligheterna att bemöta uppgifterna. Enligt JO är detta inte acceptabelt från rätts-säkerhetssynpunkt. Hon bedömer att redogörelsen inte uppfyller de grundlags-stadgade kraven på saklighet och opartiskhet.

I avskildhetsbeslutet framgår det inte heller vilka närmare omständigheter som låg till grund för åtgärden eller på vilket sätt den intagne kunde knytas till den misstänkta misskötsamheten. JO framhåller vikten av tydlig och korrekt dokumentation och uttalar att det från rättssäkerhetssynpunkt är centralt att den intagne kan förstå anledningen till avskildhetsplaceringen. I annat fall saknar han eller hon möjlighet att på ett effektivt sätt kunna begära omprövning av beslutet och senare överklaga det. Den bristfälliga motiveringen gör att JO inte kan bedöma om placeringen hade stöd i lagstiftningen.

Tillbaka till söka beslut