Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, anstalten Sagsjön, för att en intagen inte ens fick information inför dubbelbeläggning

En intagen med skyddade personuppgifter fick inte information om att hon skulle dela cell eller möjlighet att lämna synpunkter på det. JO är kritisk till detta och konstaterar att anstalten därmed avvek från Kriminalvårdens egna anvisningar för dubbelbeläggning. Hon betonar vikten av att dessa följs och att anstalten dokumenterar bl.a. den intagnas inställning och övervägandena inför en dubbelbeläggning.

JO anser också att den intagna borde ha fått tillfälle att gå igenom sina tillhörigheter och lägga undan handlingar med känsliga uppgifter innan hon skulle dela cell. När en intagen har skyddade personuppgifter finns det enligt JO anledning att vara särskilt försiktig vid prövningen av om det är lämpligt att dela cell.

Tillbaka till söka beslut