Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, anstalten Salberga, för att ha tillämpat en ordning som har inneburit att intagna rapporterats för arbetsvägran trots att de inte anvisats sysselsättning

En intagen i anstalt satte sig i frivillig karantän eftersom han tillhör en riskgrupp för covid-19. Anstalten godtog detta och den intagne anvisades inte någon sysselsättning. Trots det uppmanades intagna i karantän att vistas i sina celler under sysselsättningstid. Om dessa intagna vistades i de gemensamma utrymmena under längre stunder hanterade anstalten detta som misskötsamhet i form av arbetsvägran.

JO konstaterar att det inte har funnits grund för anstalten att göra gällande att berörda intagna har misskött sig genom arbetsvägran, eftersom de inte varit anvisade sysselsättning. Av utredningen framgår även att intagna har rapporterats för sådan misskötsamhet när de lämnat sina celler. Anstalten kritiseras för att ha tillämpat den ordningen.

Vidare uttalar JO att anvisningen om att intagna som frivilligt hade satt sig i karantän skulle vistas i sina celler under sysselsättningstid inger betänkligheter. Beroende på omständigheterna kan ett sådant förfarande i själva verket innebära att den intagne i praktiken placeras i avskildhet. Visserligen tilläts de intagna att lämna sina celler för att hämta mat och duscha, men de hotades med i vart fall en rapport för misskötsamhet om de vistades i andra utrymmen under mer än en kort tid. Att celldörren inte har varit låst har enligt JO:s mening inte någon avgörande betydelse i ett sådant sammanhang. JO understryker att ett avskiljande kräver stöd i fängelselagen och förutsätter en noggrann prövning av förutsättningarna i varje enskilt fall. Det finns i en sådan situation även formella krav att ta hänsyn till; bl.a. ska beslutet fattas av en behörig befattningshavare.

Tillbaka till söka beslut