Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Medlingsinstitutet för att myndigheten i en tidningsartikel uttalat sig om en pågående tvist i strid med 1 kap. 9 § regeringsformen

I januari 2019 utsåg Medlingsinstitutet tre personer att medla i tvisten mellan Sveriges Hamnar och Svenska Hamnarbetarförbundet. Samma dag som fortsatta medlingsförhandlingar skulle äga rum uttalade sig institutets generaldirektör A.A. om den pågående tvisten i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

I beslutet konstaterar JO att en myndighet som uttalar sig i en tidningsartikel måste iaktta regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet (objektivitetsprincipen). Det
innebär bl.a. att informationen i artikeln ska vara allsidig och objektiv.

JO uttalar att det är svårt att uppfatta den aktuella artikeln på annat sätt än som ett försök från institutets sida att förmå Hamnarbetarförbundet att acceptera medlarnas bud. Eftersom Sveriges Hamnar, till skillnad från Hamnarbetarförbundet, hade accepterat medlarnas tidigare förslag, vilket tydligt anges i artikeln, ligger det nära till hands att utomstående uppfattar artikeln som ett ställningstagande för Sveriges Hamnar. Enligt JO finns det därmed en påtaglig risk för att tilltron till såväl institutets
som de utsedda medlarnas opartiskhet äventyras.

I beslutet konstateras att tidningsartikeln utformats i strid med regeringsformens krav på opartiskhet, och JO kritiserar institutet för detta.

Tillbaka till söka beslut