Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Migrationsverket för att ha tagit ställning till en asylsökandes ålder innan det slutliga beslutet i ärendet fattades

I januari 2013 ansökte AA om asyl i Sverige och uppgav att han var 16 år. Migrationsverket fann vid en inledande åldersbedömning inte anledning att ifrågasätta den ålder han uppgett och registrerade att han var född i januari 1997. Migrationsverket avslog hans ansökan i juli 2013 och beslutade att utvisa honom. I beslutet gjorde verket bedömningen att AA inte gjort sin ålder sannolik, och i samband med beslutet registrerades han som fyllda 18 år.

En migrationsdomstol upphävde i september 2013 Migrationsverkets beslut och återförvisade målet till Migrationsverket för fortsatt handläggning. Beslutet motiverades med att det saknats tillräckligt underlag i målet för att göra en bedömning av AA:s ålder. Migrationsverket fortsatte handläggningen av AA:s asylärende, men ändrade inte AA:s ålder utan lät honom fortsatt vara registrerad som vuxen. Efter ytterligare utredning i åldersfrågan avslog Migrationsverket hans ansökan i juni 2014.

JO har tidigare uttalat att utgångspunkten vid en bedömning av om en sökande är vuxen eller underårig bör vara att bedömningen ska göras i samband med att ett beslut fattas i asylärendet. Fram till dess bör den ålder som sökanden uppgett vid ansökningstillfället godtas, om det inte är alldeles uppenbart att uppgiften är felaktig. Enligt JO borde Migrationsverket ha ändrat AA:s registrerade ålder till den han själv uppgett efter det att verkets beslut upphävts och handläggningen av asylärendet fortsatte.

Migrationsverket kritiseras för att verket genom att inte åter registrera AA som underårig i praktiken tagit ställning till hans ålder innan man fattade ett slutligt beslut i asylärendet.

Tillbaka till söka beslut