Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Migrationsverket för att regeringsformens krav på saklighet inte iakttagits i två ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd

Migrationsverket avslog två ansökningar om uppehålls- och
arbetstillstånd. I besluten lyfte verket fram omständigheter som var hänförliga till sökandenas ombud. Verket gav varken ombudet eller hans huvudmän möjlighet att yttra sig över omständigheterna inom ramen för de aktuella ärendena.

JO konstaterar att skrivningarna om ombudet i de båda besluten rörde likartade förhållanden och meddelades i ett tidsmässigt nära samband. Bägge besluten får, när de läses i ljuset av varandra, sägas insinuera att ombudet medverkar till att regler om arbetskraftsinvandring för tredjelandsmedborgare kringgås. Det ena beslutet innehåller dessutom något som kan tolkas som en mer eller mindre direkt anklagelse om detta.

Omständigheterna som rörde ombudet kommunicerades inte på ett godtagbart sätt inför något av besluten. Bristen som följde av detta blev desto större eftersom uppgifterna synes ha påverkat utgången i ärendena. Saken kan också ha medfört konsekvenser för ombudets möjligheter att verka som advokat.

JO:s samlade bedömning är att bristerna i Migrationsverkets handläggning medförde att besluten i dessa delar inte vilade på ett tillräckligt hållfast underlag och att regeringsformens krav på saklighet inte iakttagits. JO ser allvarligt på saken och kritiserar Migrationsverket för handläggningen.

Tillbaka till söka beslut