Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Omsorgsnämnden i Södertälje kommun för att utan rättslig grund ha fattat ett beslut om att lägga ner utredningar om insatser enligt LSS i stället för att pröva en ansökan i sak

I en anmälan till JO framfördes klagomål mot att Omsorgsnämnden i Södertälje kommun inte hade prövat en ansökan om insatser enligt LSS i sak. I stället hade nämnden fattat ett beslut om att lägga ner samtliga utredningar om den enskildes rätt till sökta insatser med motiveringen att det saknades underlag som styrkte att den enskilde tillhörde personkretsen enligt LSS.

I ärendet gör JO uttalanden om under vilka förhållanden en myndighet kan avstå från en sakprövning respektive när den har en skyldighet att ta ställning till en ansökan i sak.

I beslutet uttalar JO att det i LSS saknas uttryckliga krav på att den enskilde måste lämna in några handlingar i samband med en ansökan. Enbart den omständigheten att det inte finns tillräckligt underlag för att kunna bevilja en ansökan kan därför inte vara skäl för att låta bli att ta ställning till en ansökan i sak.

JO konstaterar att omsorgsnämnden saknat rättsligt grund för sitt beslut att lägga ner utredningarna. Dessutom konstaterar JO att myndigheten brustit i sin service- och utredningsskyldighet samt att det varit fel att låta bli att kommunicera vissa uppgifter.

Tillbaka till söka beslut