Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Pensionsmyndigheten för att en e-postbrevlåda varit obevakad med följden att ett stort antal e-postmeddelanden under närmare tio år inte blivit föremål för någon åtgärd

I november 2018 uppmärksammade Pensionsmyndigheten att det inom myndigheten fanns en e-postbrevlåda som under nästan tio års tid varit obevakad. E-postbrevlådan innehöll ca 600 e-postmeddelanden som inte hade
besvarats och som troligen inte heller hade lästs av någon på myndigheten.

JO konstaterar i beslutet att det naturligtvis är oacceptabelt att handlingar som kommer in till en myndighet inte blir föremål för någon åtgärd under närmare tio år, och Pensionsmyndigheten kritiseras för det inträffade.

I beslutet uttalar JO att det som har hänt inom Pensionsmyndigheten visar att det är av stor vikt att myndigheter har rutiner som är anpassade efter det förhållandet att myndigheter i dag regelmässigt använder digitala verktyg i sin verksamhet, t.ex. vid hanteringen av ärenden och i kontakten med enskilda. En myndighet måste
säkerställa att det finns en fungerande bevakning av de digitala kommunikationssätt som är i bruk och som myndigheten ansvarar för. På samma sätt som det inte får
förekomma att brev som kommer in till en myndighet glöms eller slarvas bort, får det inte heller förekomma att en
e-postbrevlåda glöms bort eller av något annat skäl är okänd för myndigheten, med följden att inkomna handlingar inte uppmärksammas.

Tillbaka till söka beslut