Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall för vissa brister i samband med vården av en patient

En patient har vårdats vid en rättspsykiatrisk klinik under drygt 20 års tid. ChefsJO uttalar att det mot bakgrund av tvångsvårdens ingripande karaktär är angeläget att åtgärder vidtas för att motverka att vårdtiderna blir onödigt långa. En förutsättning för detta är att vården inte bedrivs på ett passivt sätt. Det är därför viktigt att vårdgivaren fortlöpande utvärderar patientens situation och behov samt ser till att skaffa sig ett så bra underlag för den medicinska vården som möjligt. Det kan vårdgivaren exempelvis göra genom att inhämta information och råd om den aktuella problematiken genom kollegiala diskussioner eller konsultation av extern expertis.

Av utredningen i ärendet framgår att den aktuella kliniken regelmässigt har rensat ut tillhörigheter från patientens rum utan stöd i vare sig lag eller lokala ordningsregler. ChefsJO kritiserar kliniken för detta. Hon uttalar även att patientegendom som placeras i en sjukvårdsinrättnings förråd bör dokumenteras, bl.a. för att skydda patienterna mot att tillhörigheter kommer bort eller skadas under förvaringen.

Kliniken har vidare underrättat målsäganden och några av deras anhöriga om vissa av patientens utevistelser, som inte utgjorde permissioner. Enligt chefsJO kan kliniken genom dessa underrättelser ha röjt uppgifter om patienten som i regel omfattas av sekretess, vilket kliniken förtjänar kritik för.

Tillbaka till söka beslut